Quản lý nhân viên

Tập trung tất cả thông tin nhân sự của bạn

Tạo hồ sơ nhân viên: Thu thập và lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến mỗi nhân viên.

Quản lý hợp đồng: Theo dõi nhân viên của bạn, chức danh công việc, loại hợp đồng, ngày và lịch trình của họ.

Quản lý timesheets: Tạo timesheets hàng tuần và hàng tháng và theo dõi thời gian nhân viên của bạn dành cho các dự án.

Quản lý chấm công: Người quản lý nhân sự có thể dễ dàng xem báo cáo chấm công hàng tháng của nhân viên.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Quản lý ngày nghỉ phép: Quản lý ngày lễ, nghỉ phép và ngày ốm.

Mạng xã hội doanh nghiệp: Theo dõi nhân viên và tài liệu, tham gia các nhóm thảo luận, chia sẻ tệp và trò chuyện.

Gamification: Thiết kế các thách thức, mục tiêu & phần thưởng với các mục tiêu rõ ràng để thúc đẩy sự tham gia và tặng thưởng cho nhân viên của bạn khi đạt hiệu suất.

Chia phòng ban trong hệ thống để dễ quản lý hơn nữa 

Tạo các phòng ban, để dễ quản lý và kiểm soát nhân viên bạn. 

Kici3 ERP • Text and Image