Tất cả tính năng trong một hệ thống.

Các tính năng Tài chính, Kế toán


Các tính năng Hoạt động công ty


Các tính năng Website


Các tính năng Bán hàng

 Quản lý subscriptions

Các tính năng Sản xuất

 Ngày nghỉ
 Đánh giá
  Bảng lương

Các tính năng Communications

 Discuss

Các tính năng trong Marketing

 Khảo sát
 Gửi SMS hàng loạt